Dodacie a platobné podmienky

Dodacia doba väčšiny tovaru uvedeného v obchode je do 24 hodín. Pokiaľ tovar nie je na sklade, je dodacia doba individuálna a bude Vám oznámená e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že Vám náhradná doba nebude vyhovovať, máte právo objednávku zrušiť buď telefonicky alebo e-mailom.

Tovar si tiež môžete vyzdvihnúť priamo u nás v centrále firmy Sanus na ulici Široká 9, 949 05 v Nitre, na základe telefonického alebo písomného dohovoru (Bezplatná telefónna linka: 0800160555 mail: (sanus@sanusdental.sk, objednavky1@sanusdental.skobjednavky2@sanusdental.sk)

Všetky ceny uvedené v e-shope sú konečné vrátane DPH. V cene nie je zahrnuté poštovné. Zmena cien vyhradená.

Pri zasielaní tovaru v rámci SR účtujeme základné poštovné. Ceny poštovného zahŕňajú poistenie a sú zavislé od výšky celkovej sumy objednávky a hmotnosti tovaru.

Tovar zasielame expresnou službou GLS, kedy je tovar doručený v nasledujúci deň od podania zásielky. Podmienkou zasielania cez GLS je udanie mobilného telefónneho čísla.

Tovar zasielame aj do ČR. Pri preberaní takejto zásielky zákazník v ČR zaplatí za tovar v CZK čiastku, ktorá zodpovedá čiastke zásielky v EUR vynásobenej aktuálnym kurzom CZK/EUR. Tovar je doručený do dvoch až troch pracovných dní od odoslania tovaru.

Pri zasielaní tovaru mimo SR a ČR účtujeme poštovné podľa aktuálneho cenníka kuriérskych spoločností, alebo Slovenskej Pošty.

V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si vyhradzujeme právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Podmienky výmeny tovaru

V súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa ( § 12 zákon č. 108/2000 Z.z.) má kupujúci nárok na vrátenie tovaru (na odstúpenie zmluvy) do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

a) Ak si budete želať, vymeníme Vám tovar za inú veľkosť alebo farbu.

b) Tovar musí byť celkom neporušený, v originálnom neporušenom obale, dobre zabalený, schopný ďalšieho predaja (vrátane informačných visačiek).

c) Zákazník hradí doručenie na našu adresu, tovar bude expedovaný v lehote uvedenej u vybraného druhu tovaru.

Záruka vrátenia peňazí

a) Ak okamžite po dodaní tovaru zistíte, že Vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte možnosť ho bez uvedenia dôvodu vrátiť a peniaze Vám budú obratom zaslané nazad.

b) Tovar musí byť celkom neporušený, v originálnom neporušenom obale, dobre zabalený, schopný ďalšieho predaja (vrátane informačných visačiek).

c) Zákazník musí odoslať zásielku do 14 dní od dodania tovaru.

d) Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia ústrižku z dobierkovej zloženky.

e) Vrátené budú iba peniaze za tovar, nie poštovné a balné. Tovar zasielajte iba bežnou balíkovou poštou, na dobierku nebude prijatý.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Záručná doba

Na všetok ponúkaný tovar poskytujeme záručnú dobu podľa druhu tovaru. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Preto si odložte spolu s daňovým dokladom aj doklad z pošty o prebratí zásielky, ktorý je nútne predložiť spolu s reklamáciou.

Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný tovar riadne prehliadnuť. Pokiaľ sa zistí poškodenie tovaru pri preberaní, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný tovar opraviť alebo dodať nový tovar.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady a vady materiálu. Vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním, skladovaním, neodborným zásahom a nadmerným opotrebením, nepodliehajú záručnej dobe.

V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia na prevádzkovateľa internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytne kupujúcemu asistenciu a príslušné informácie pri riešení reklamácie.

V prípade že nebudete s tovarom spokojný, zavolajte nám alebo pošlite e-mail a my sa pokúsime o nápravu.

 

Reklamačný poriadok

a) Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru ho prehliadnuť a oznámiť predávajúcemu prípadné zistené chyby.

b) Zistené chyby oznámi kupujúci predávajúcemu buď e-mailom sanus@sanusdental.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Vo svojom oznámení musí kupujúci uviesť aké chyby boli u zakúpeného tovaru zistené.

c) Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal alebo predložil všetky listiny, ktoré mu boli odovzdané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky reklamovaného tovaru, teda napríklad faktúru, záručný list a iné. Ďalej je nutné, aby kupujúci, v prípade, že predávajúcemu vracia chybný tovar ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho. Informácie o priebehu reklamácie sú zasielané formou e- mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú na faktúre reklamovaného tovaru (Príjemca). V prípade, že kupujúci požaduje zasielanie informácií na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

d) V závislosti na druhu chýb a za podmienok stanovených obecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 40/1964 Sb., Občiansky zákonník a zákonom č. 513/1991 Sb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, má kupujúci možnosť sa v prípade reklamácie domáhať, najmä aby chybný tovar bol opravený alebo vymenený za tovar nový alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

e) Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdržaní reklamácie a reklamovaného tovaru reklamáciu vybaví alebo podá kupujúcemu správu o priebehu vybavovania jeho reklamácie.

f) Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania a neodbornej montáže produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka

Poistenie zásielky

Všetky zásielky sú poistené proti strate a poškodeniu počas prepravy. Z tohoto dôvodu je veľmi dôležité skontrolovať zásielku počas preberania či nie je poškodená. V prípade poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) je nutné okamžite spísať záznam o poškodení zásielky (na pošte, u kuriéra), alebo spísať reklamáciu ohľadom poškodenej zásielky a zároveň nás informovať o tejto skutočnosti. Pokiaľ zákazník prevezme poškodenú zásielku a neoznámi poškodenie prepravcovi, nebude už možné vyreklamovať závady zavinené prepravcom.

 Pokiaľ je obal nepoškodený (neroztrhnutý, viditeľne nezdeformovaný, alebo iným zistitelným spôsobom nepoškodený), a napriek tomu je tovar závadný uplatňuje si zákazník reklamáciu voči dodávateľovi v rámci záručnej doby.

Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg.č.: 201415291

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme

profesionálne a citlivo, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité

výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Všetci pracovníci firmy Sanus-Miroslav Kasana, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií. Podrobný zoznam vyžadovaných

údajov nájdete nižšie.Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej

objednávky - ctíme si Vaše súkromie.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov. V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných

údajov.

 

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.sanusdental.sk

SANUS- Miroslav Kasana
Miroslav Kasana
Pod Hliníkom 27
95141 Nitra 1

2. Sprostredkovateľ doručenia

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica
IČO 36 631 124

General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec
Slovenská Republika
IČO: 36624942
Č.Ú: 1470459005/1111

3. Účel spracúvania osobných údajov
Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

Doručenie tovaru, úhrada za tovar vopred alebo na dobierku.

Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - prostredníctvom elektronickej pošty.

Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.sanusdental.sk

Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

 

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Fakturačné údaje

Meno a priezvisko / Obchodný názov*

Adresa trvalého bydliska / sídla*

IČO*, DIČ*

Údaje pre doručenie

Meno a priezvisko príjemcu

Adresa doručenia

Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti

Kontaktné údaje

Meno kontaktnej osoby*

Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.

Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak

zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

 

*) Iba pre registrácie firiem

 

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

 

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

Partnerské kuriérske spoločnosti:

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica
IČO 36 631 124

General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec
Slovenská Republika
IČO: 36624942
Č.Ú: 1470459005/1111

Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia,  telefónne číslo príjemcu, celková cena

objednávky v prípade platby na dobierku.

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť.

Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

 

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho

preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).

Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky

nasledujúcej po vzniku zmeny.

Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne

číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú

uvedené na tejto stránke. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od

prevádzkovateľa vyžadovať:

Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.

Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.

Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Likvidáciu jej osobných údajov.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže

kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu

kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese

sanus@sanusdental.sk  písomne alebo osobne na adrese prevádzky

SANUS- Miroslav Kasana
Miroslav Kasana
Pod Hliníkom 27
95141 Nitra 1

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými

údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie

uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Súvisiace zákony

250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom objednávania cez náš internetový obchod, neváhajte kontaktovať nás na adrese sanus@sanusdental.sk

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A,
Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk