Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg.č.: 201415291

 

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Všetci pracovníci firmy Sanus-Miroslav Kasana, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

 Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií. Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie.Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky - ctíme si Vaše súkromie.

 Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov. V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných

údajov.

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.sanusdental.sk

SANUS- Miroslav Kasana
Miroslav Kasana
Pod Hliníkom 27
95141 Nitra 1

2. Sprostredkovateľ

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica
IČO 36 631 124

General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec
Slovenská Republika
IČO: 36624942
Č.Ú: 1470459005/1111

3. Účel spracúvania osobných údajov

Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

Doručenie tovaru, úhrada za tovar vopred alebo na dobierku.

Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - prostredníctvom elektronickej pošty.

Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.sanusdental.sk

Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

 

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Fakturačné údaje

Meno a priezvisko / Obchodný názov*

Adresa trvalého bydliska / sídla*

IČO*, DIČ*

Údaje pre doručenie

Meno a priezvisko príjemcu

Adresa doručenia

Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti

Kontaktné údaje

Meno kontaktnej osoby*

Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.

Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak

zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

 

*) Iba pre registrácie firiem

 

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

Partnerské kuriérske spoločnosti:

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica
IČO 36 631 124

General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec
Slovenská Republika
IČO: 36624942
Č.Ú: 1470459005/1111

Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia,  telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť.

Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho

preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).

Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky

nasledujúcej po vzniku zmeny.

Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne

číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú

uvedené na tejto stránke. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od

prevádzkovateľa vyžadovať:

Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.

Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.

Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Likvidáciu jej osobných údajov.

 

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže

kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu

kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese

sanus@sanusdental.sk  písomne alebo osobne na adrese prevádzky

SANUS- Miroslav Kasana
Miroslav Kasana
Pod Hliníkom 27
95141 Nitra 1

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Súvisiace zákony

250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom objednávania cez náš internetový obchod, neváhajte kontaktovať nás na adrese sanus@sanusdental.sk